detské centrum
HAPPY HIPPO

Súhlas so zverejňovaním fotografií a videí

V zmysle platnej právnej úpravy týmto poskytujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu fotografie a v prípade vyhotovenia aj videozáznam z činnosti organizovaného OZ DC HAPPY HIPPO, pre účelom podpory marketingovej činnosti a reklamy organizovaných prevádzkovateľom. Fotografie a videozáznamy z činnosti organizovaných prevádzkovateľom zverejňuje prevádzkovateľ za účelom podpory predaja a marketingu na svojej webovej stránke www.happyhippo.sk. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingovej činnosti poskytuje dotknutá osoba najviac na dobu 10 rokov. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o svojich právach zverejnených na webovej stránke prevádzkovateľa. www.happyhippo.sk poučená.Daný súhlas dotknutou osobou sa považuje za súhlas daný dobrovoľne a slobodne. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať zaslaním mailu na info@happyhippo.sk..